Ogłoszenia

WEZWANIE NR 1

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYNAMIC ESTATE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach (40-594), przy ul. Gallusa 12/135 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848230, posiadająca NIP: 6342979007 oraz REGON: 386506051 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Gallusa 12 (40-594) Katowice, w pokoju 135 w dni powszednie w godzinach 09.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEZWANIE NR 2

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYNAMIC ESTATE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach (40-594), przy ul. Gallusa 12/135 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848230, posiadająca NIP: 6342979007 oraz REGON: 386506051 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Gallusa 12 (40-594) Katowice, w pokoju 135 w dni powszednie w godzinach 09.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEZWANIE NR 3

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYNAMIC ESTATE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach (40-594), przy ul. Gallusa 12/135 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848230, posiadająca NIP: 6342979007 oraz REGON: 386506051 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Gallusa 12 (40-594) Katowice, w pokoju 135 w dni powszednie w godzinach 09.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEZWANIE NR 4

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYNAMIC ESTATE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach (40-594), przy ul. Gallusa 12/135 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848230, posiadająca NIP: 6342979007 oraz REGON: 386506051 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Gallusa 12 (40-594) Katowice, w pokoju 135 w dni powszednie w godzinach 09.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.

WEZWANIE NR 5

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DYNAMIC ESTATE SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI I PRAW DO AKCJI

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU

Dynamic Estate SA z siedzibą w Katowicach (40-594), przy ul. Gallusa 12/135 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848230, posiadająca NIP: 6342979007 oraz REGON: 386506051 (zwana dalej: „Spółką”)

niniejszym na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., zwanej dalej: „Ustawą”)

WZYWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

DO ZŁOŻENIA W SPÓŁCE

DOKUMENTÓW AKCJI, PRAW DO AKCJI,

NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 28 LUTEGO 2021 ROKU.

Dokumenty powyższe akcjonariusze mogą składać w Spółce pod adresem ul. Gallusa 12 (40-594) Katowice, w pokoju 135 w dni powszednie w godzinach 09.00-14.00

Złożenie powyższych dokumentów w Spółce umożliwi zarejestrowanie akcji akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy. W celu prawidłowego zarejestrowania akcji i akcjonariusza w rejestrze akcjonariuszy oraz w celu realizacji wszystkich obowiązków ciążących na podmiocie uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, akcjonariusze zobowiązani są do podania swoich danych osobowych i informacji wskazanych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Wezwania.

Brak odpowiedzi na Wezwanie i niezłożenie powyższych dokumentów w Spółce może powodować negatywne konsekwencje dla akcjonariusza. Spółka informuje, że zgodnie z Ustawą moc obowiązująca ww. dokumentów wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Jednakże powyższe dokumenty zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, tj. do dnia 1 marca 2026 roku.